මේ වන විට වෙළඳපලේ සුදු කැකුළු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 110 ආසන්න මිලක් දක්වා ඉහළ නැග ඇත.

නාඩු සහල් කිලෝවක් ද පවතින්නේ රුපියල් 105 සීමාවේය.

රජය විසින් පාලන මිලක් නියම කර ඇත එම මිලට සහල් සොයාගැනීම ඉතා අසීරු බව ජනතාව කියති.

සතොස ආයතනයේද බොහෝ ශාඛාවන්හි පාලන මිලට සහල් ගැනීමට නැත.

මේ අතර වෙලදපලේ පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 70 ආසන්න අගයක පවතී.