අද සිට සෑම පෝය දිනකම විපක්ෂ නායක කාර්‍යාලයේත් ධර්ම දේශනාවක් පවත්වයි

විපක්ෂ නායක ධූරය භාරගත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉන්පසු එළැඹි පළමු පොහොය දිනයේ දී ම විපක්ෂනායක කාර්යාලයේ ධර්ම දේශනාවක් සංවිධානය කර ඇත.

දුරුතු පොහොය යෙදී ඇති අද දිනයේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ දී ඔහු ‘සිරි සදහම් සෙත’ නමින් නමින් එය සූදානම් කර තිබින.

ඉදිරි සෑම පෝය දිනයකදීම තමන් විපක්ෂ නායක ධුරය දරා තෙක් එහි ධර්ම දේශනා පවත්වන බවද ඒ මහතා සඳහන් කර ඇත.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විපක්ෂ නායක ධුරය දරන ලද වසර ගණනාව පුරාම විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ ධර්ම දේශනාවක් පෝය දිනවල පවත්වා නැත.