උතුරු මැද පලාතේ බහුලවම ඇති රෝගයක් ලෙසට වකුගඩු රෝගය හැඳින්විය හැකිය.

වර්තමානය වන විට එය ඉතා බහුලවම ව්‍යාප්ත වී ඇති අතර මේ දක්වා එයට හෝ එයට හේතුව වන පිරිසිදු කල පානීය ජලය ලබා දීමට හෝ බලධාරීන් සමත්ව නැහැ.

මෙවැනි තත්වයක් තුල ඉතා අඩු පිරිවැයකින් ජලය පිරිපහදු කිරීමේ උපකරණයක් නිපදවන්නට රජරට සරසවියේ සිසුන් පිරිසක් සමත්ව තිබෙනවා.

රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ තුන් වෙනි වසරේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් පස් දෙනෙකු එකතු වී මෙම උපකරණය නිර්මාණය කර ඇති අතර මෙමඟින් එහි ජනතාවට ඇති ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නයක් වන පිරිසිදු වතුර ලබා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලැබෙනු ඇති.