වසරකට ගස් ලක්ෂයක් ! ලංකාවේ වන ගහණය 29% සිට 32% දක්වා වැඩි කිරීමට ජනපති වැඩ අරඹයි

ශ්‍රී ලංකාව සතු 29% ක් වූ වන ගහනය ඉදිරි පස් වසර තුළ 32% දක්වා වැඩිකිරීමට ජනාධිපතිවරයා මූලිකත්වය ගෙන තිබෙනවා.

එම පරිසර ප්‍රතිපත්තියට අනුව, රට පුරා වසරකට ගස් දස ලක්ෂයක් සිටුවීමේ “හැදෙන රටට – වැඩෙන ගසක්” ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන අද පැවැත්වුනා. ඒ මිරිහානේදී. සුදුහදුන් පැළයක් රෝපණය කරමින් එක්

එහිදී සුදු හඳුන් පැලයක් රෝපණය කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාද එයට එක් වුනා.