ජනවාරි 01 වෙනිදා සිට කෑම පාර්සල්වල මිල වැඩිවේ

ජනවාරි 01 වෙනිදා සිට කෑම පාර්සලයක මිල ඉහළ නංවන බව ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි ජාතික සංවිධායක අසේල සම්පත් මහත පවසන්නේ සියලූම කෑම පාර්සල්වල මිල ඒ අනුව ඉහළ නංවන බවයි.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් කෑම පාර්සල්වල පවතින මිල විධිමත් නොවන අතර විවිධ ස්ථානවල එකිනෙකට වෙනස් මිලවල්වලින් කෑම පාර්සල් අලෙවි වනවා.