වැලිකඩ උණුසුම් තත්වයක් ! වෙඩි තැබීමකින් දෙදනෙකු රෝහලට

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

බන්ධනාගාර රැඳවියෙකු ඉන් පලා යාමට උත්සාහ කිරීමේදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු සමඟ වෙඩි හුවමාරුවක් වී තිබෙනවා.

එහිදී බන්ධනාගාර නිලධාරියෙකුද තුවාල ලබා තිබෙන අතර ඔහු කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

තාප්පයෙන් අනෙක් පසට වැටී ඇති රැඳවියා තුවාල ලබා තිබෙන අතර ඔහුව බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.