ජනපතිගෙන් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ! රටේම සහ මහ මුහුදේ ආරක්ෂාව ත්‍රිවිධ හමුදාවට

ශ්‍රී ලංකාව තුල මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදු ප්‍රදේශ තුළ නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙත බලය ලබා දෙමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (22) දින අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක සහ ඊට යාබද මුහුදු තිරය තුළ නීතිය හා සාමය පවත්වා ගෙන යාමට ත්‍රිවිධ හමුදාවට මින් බලය පවරා ඇත.

ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය පහතින් :