සෙල්ල කතරගම ජලයෙන් යට වේ..! (PHOTOS)

ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව නිසා සෙල්ල කතරගම සහ ඒ ආශ්‍රිත පූජා භූමිය ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා.

දැනට දින කිහිපයකට පෙර සිටම කතරගම ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට වර්ෂාව ඇද හැලෙන නිසා සෙල්ල කතරගම පුද බිමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ද දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් ව සිටිනවා.