සහල් මිල පරීක්ෂා කරන්න ජනපති ගෝඨා නාරාහේන්පිට ආර්ථික මද්‍යස්ථානයට යයි

වෙලද පොලේ පවතින සහල් මිල පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුනා.

ඒ නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේයි.

එහිදී දැනට වෙළඳ පොලේ පවතින සහල් මිල සහ තවත් කරුණු කිහිපයක් එතුමා විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබුවා.