ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන්නෙ පරිස්සමින් -ඇමරිකාව කියයි

නත්තල් නිවාඩු සම⁣යේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමේදී සැලකිලිමත් වන්නැයි අමෙරිකාව තම පුරවැසියන්ට යළි සිහිකැඳවීමක් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ අමෙරිකානු ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපති කාරයාලයේ නිළ වෙබ් පිටුව හරහායි.

පහත සඳහන් ස්ථාන අවධානම් කළාප ලෙස ඔවුන් එහිදී අවධාරණය කර සිටිනවා.

“සංචාරක ස්ථාන, ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන, වෙළඳපල, සාප්පු සංකීර්ණ, රජයේ පහසුකම්, හෝටල්, සමාජශාලා, ආපනශාලා, පූජනීය ස්ථාන, උද්‍යාන, ප්‍රධාන ක්‍රීඩා හා සංස්කෘතික උත්සව, අධ්‍යාපන ආයතන, ගුවන්තොටුපල, රෝහල් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර තිබෙනවා.”