එළවළු වල මිල වැඩි නම් ෆේස්බුක් එකේ තරුණයෝ ඉස්සරහට එන්න.මිල වැඩි එළවළු ඉල්ලන්නෙ නැතුව ඉමු

එළවලු මිල වැඩි නම් එම මිල වැඩි එළවලු ඉල්ලන්නේ නැතුව මිලෙන් අඩු ඒව පමණක් ඉල්ලිය යුතු බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා.

ඔහු පවසන්නේ එළවළු මිල අඩු කිරීමට ෆේස්බුක් අඩවියේ තරුණ තරුණියන්ද ඉදිරියට පැමිණිය යුතු බවයි