අඩු ආදායම්ලාභී පවුලවල 100,000 කට ජනවාරි 15 වෙනිදා රැකියා ලබා දීමට ජනපති තීරණය කරයි

අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල රැකියා අපේක්ෂිත තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් නව රැකියා ලක්ෂයක් ලබා දීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන ජනවාරි මස 15 වෙනි දින මෙම රැකියා ලබා දෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.