රටපුරා ගම්මාන 14,000 ක අබලන් මාර්ග මාස දෙකක් ඇතුලත හදන්න ජනපතිගෙන් උපදෙස්

රජයේ කඩිනම් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සෑම ආයතනයකටම රුපියල් ලක්ෂ 200ක් ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

මාස දෙකක් තුළ වැඩ නිමකරලීමට හැකි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා මේ දිනවල යෝජනා භාරගැනීම ආරම්භ කර ඇත.

ඊට අමතරව සෑම ගමකම මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 20 බැගින් මුදල් ලබාදීමටද සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව රටපුරා ගම්මාන දාහතර දහසක මෙම කඩිනම් මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සිදු කෙරේ.