රංජිත් සොයිසා මහතාගේ මන්ත්‍රී අසුන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් සොයිසා මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී අසුන් වෙනුවෙන් අනුප්‍රාප්තිකයෙකු නම් කර තිබෙනවා.

ඒ මනාප ලැයිස්තුවේ මීලඟට සිටින වරුණ ලියනගේ මහතායි.නමුත් ඔහු මේ වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සමඟින් සම්බන්ධ වී සිටින අතර ඔහු එම පක්ෂයෙන් සංවිධායක ධූරයක්ද බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා.