රටට හරි ආරක්ෂක ඇමති කෙනෙක් නැහැ.එය සැකයට කාරණාවක්.

වර්තමානයේ රටේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා කවුද යන්න ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් බව එජාප මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා පවසනවා.

හරි ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයෙක් රටේ නොමැති බවද සඳහන් කරන ඔහු පවසා සිටින්නේ එවැනි තත්වයක් තුල ආයතන 38ක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට පවරා තිබීම ගැටලු සහගත බවයි.

එය සැකයට කාරණයක් බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.