රජයේ සේවකයින්ට බෝනස් ලබා දීමට මහ භාන්ඩාගාරය අනුමැතිය දෙයි

රජයේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල සහ සමාගම්වල සේවකයන්ට බෝනස් ලබාදීමට මහා භාණ්ඩාගාරය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුනට මෙම මසදී නත්තල් සහ වර්ශ අවසාන මෙම බෝනස් මුදල ලැබෙනු ඇති.