තම පාලන කාලය තුලදී කිසිම ආකාරයකින් මාධ්‍ය නිදහසට බලපෑමක් ඇති නොවන බවට සහතික වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

අද ජනාධිපති මන්දිරයේදී මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් හමු වූ අවස්ථාවේදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කලා.

බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් හමුවූ පලමු අවස්ථාවද මෙයයි.