ජාතික පාසල් ගණන 1000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට පියවර

ජාතික පාසල් ගණන 1000 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දැනට පවතින පාසල්වල ගුණාත්මක වර්ධනයක් තුලින් ඒවා ජාතික පාසල් බවට පත් කෙරෙනු ඇති.

දැන් පැවැත්වෙන කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා මේ බව සඳහන් කලා.