රට වෙනුවෙන් වගකීම් බෙදා දෙමින් ජනපති ඇමතිවරුන්ගේ විෂය පථයන් බෙදා දෙයි (PHOTOS)

අමාත්‍ය විෂයපතයන් සහ කාර්යයන් ගැසට් කර තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව සඳහන්ය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 43/1 ව්‍යවස්ථාවට සහ 46/1 ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව අමාත්‍යවරු සහ අමාත්‍යාංශ සංඛ්‍යාව ද එකී අමාත්‍යවරුන්ට අයත් විෂයන්, කාර්යයන් සහ දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන මෙමගින් ගැසට් කර තිබේ.

අමාත්‍ය ධුර 29කට අයත් අදාල විෂ්‍යපතයන්, කාර්යයන් සහ ආයතන ගැසට් කර ඇති බව සඳහන්ය.

ඉහත ආයතන ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රියේ ගැසට් කර තිබෙන අතර එම ආයතනවල පුරප්පාඩු වී ඇති ප්‍රධානින්ගේ නම් ලේඛණයද හැකි ඉක්මනින්ම සකස් කරනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.