රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා අද පත් කෙරූ ලේකම්වරු මෙන්න

රාජ්ය1 අමාත්යාංේශ සඳහා ලේකම්වරු පත් කෙරේ.
රාජ්ය1 අමාත්යාංේශ සඳහා පත් කෙරුණු නව ලේකම්වරුන්ට පත්වීම් ලිපි පිළිගැන්වීම ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා අතින් අද (09) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.
රාජ්ය1 අමාත්යාංේශ සඳහා පත්කෙරුණු නව ලේකම්වරුන්ගේ නම් පහත පරිදි වේ.
01- එස්.එච්. හරිස්චන්ද්ර මහතා – ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්යල අමාත්යාංංශය
02- මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායක මහතා – නාගරික සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යාං ශය
03- එස්. සේනානායක මහතා – වාරිමාර්ග සහ ග්රාජමිය සංවර්ධන රාජ්යක අමාත්යාංඅශය
04- එම්.සී එල්. රුද්රිරගෝ මහතා – ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්ය් අමාත්යාං්ශය
05- එස්.එච්.ඒ.එන්.ඩි අබේරත්න මහත්මිය – ආර්ථික සහ ප්ර්තිපත්ති සංවර්ධන රාජ්යං අමාත්යාං්ශය
06- බී.කේ.එස්. රවීන්ද්රබ මහතා – රාජ්යක පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුරාජ්යය අමාත්යාං ශය
07- ඩී.ඒ.ඩබ්ලිව්. වනිගසූරිය මහතා – දුම්රිය සේවා රාජ්යප අමාත්යාංයශය
08- මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුමබණ්ඩාර මහතා- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්යාං ශය
09- ඩී.එස්. විජේසේකර මහත්මිය – කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්වසාය සංවර්ධන අමාත්යාං ශය
10- එල්.ඩී. සේනානයක මහත්මිය – ජාත්යහන්තර සහයෝගීතා රාජ්යස අමාත්යාංුශය
11- ආර්.එස්.එම්.වි. සෙනෙවිරත්න මිය – දේශීය වෛද්යර සේවා රාජ්යය අමාත්යාං්ශය
12- ඒ.එස්. පද්මලතා මහත්මිය – කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්යග අමාත්යාංයශය
13- කේ.එච්.ඩී.කේ. සමරකෝන් මහතා – විදුලිබල රාජ්යය අමාත්යාං ශය
14- එම්.ඒ.බී.වී. බණ්ඩාරනායක මහතා – තරුණ කටයුතු රාජ්යය අමාත්යාං ශය
15- එම්. දේවසුරේන්ද්ර. මහතා – බලශක්ති රාජ්යු අමාත්යාංුශය
16- එස්.ජී. විජයබන්දු මහතා – රාජ්යත කළමනාකරණ හා ගිණුම් කටයුතු අමාත්යාං ශය
17- එස්. අරුමෙයිනායගම් මහතා – ආයෝජන ප්රාවර්ධන රාජ්යර අමාත්යාංුශය
18- එම්.එස්.එස්.එස්. ප්ර්නාන්දු මහතා – සංචාරක ප්රාවර්ධන කටයුතු රාජ්යළ අමාත්යාංටශය
19- සී.එස්. ලොකුහෙට්ටි මහතා – තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්ය අමාත්යාංාශය
20- ජී.සී. කරුණාරත්න මහත්මිය – මානව හිමිකම් හා නීති ප්රයතිසංස්කරණ අමාත්යාංශශය
21- ඒ. සේනානායක මහතා – මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යාං්ශය
22- එම්.අයි. අමීර් මහතා – අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්යා අමාත්යාංිශය
23- ඩී.ඩී. මාතරආරච්චි – සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්යම අමාත්යාංතශය
24- එන්.පී.වී.සී. පියතිලක මහතා – වරාය සංවර්ධන රාජ්යඅ අමාත්යාංංශය
25- ඊ.එම්.එම්.ආර්.කේ. ඒකනායක මිය – ප්රනවාහන සේවා කළමනාකරණ රාජ්ය් අමාත්යාං්ශය
26- කේ.ඩබ්ලිව්.ටී.එන්. අමරතුංග මිය – මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්යා අමාත්යාංයශය
27- ඒ.කේ.ඩබ්.ඩබ්.එම්.එන්.කේ වීරසේකර මිය- වනජීවි සම්පත් රාජ්යය අමාත්යාං්ශය
28- ඩබ්.ඒ.ඩී.සී. රෑපසිංහ මහත්මිය – පරිසර රාජ්යග අමාත්යාං ශය
29- කේ.ඒ.කේ.ආර්. ධර්මපාල මහතා – ධීවර හා මිරිදිය මත්ස්යධ කර්මාන්ත රාජ්යය අමාත්යාං්ශය
30- කේ.ජී.ඒ. අලවත්ත මිය – සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්යද අමාත්යාංකශය
31- ආර්. විජයලෙච්චුමි මිය – ප්රමජා සංවර්ධන රාජ්යර අමාත්යාං්ශය
32- අනුරාධ විජේකෝන් මහතා – තේ කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්යජ අමාත්යාංකශය

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of