විපක්ෂ නායකයා ලෙස සජිත්ව නම් කෙරේ..!

විපක්ෂ නායකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාව පත් කර තිබෙනවා.ඒ මීට ටික වෙලාවකට පෙර එජාප විශේෂ සාක්ච්චාවේදියි.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාව නම් කර තිබෙනුයේ පක්ෂ නායක රනිල් විම්‍රමසිංහ මහතා විසින්මයි.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of