දිසත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපතිවරු පත් කෙරේ

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිවරුන් හට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අද දිනයේදී පත්වීම් පිරිනැමුනා.

මේ ඊට අදාළ ජායාරූප

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of