වැට් බද්ද 15% සිට 8% දක්වා අඩු කරයි

කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයකට අනුව මෙතෙක් 15%ක් ව පැවති වැට් බද්ද 8% දක්වා අඩු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.ඒ අනුව එය සෑම ක්ෂේත්‍රයකටම අදාළ වන අතර මේ පිලිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද තහවුරු කර තිබෙනවා.

බදු රැසක් ඉවත් කළ නව රජයේ පළමු කැබිනට් සාකච්ඡාවේ එළඹි තීරණ කිහිපයක්….

15% පැවති VAT බද්ද 8% දක්වා අඩු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ කියයි.

ගෘහස්ථ භාණ්ඩ හා සේවා මත ජාතිය ගොඩනෑගීමේ බද්ද (NBT), ආර්ථික සේවා ගාස්තු, බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවලින් අය කෙරෙණ හර බද්ද, කොටස් වෙළඳපොල මත අය කෙරෙණ ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද අහෝසි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය.

උපයන විට ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු, පොළී සදහා වන රැදවුම් බදු හා ණය සේවා බදු යන බදු වර්ගද වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අහෝසි කිරීමට ද කැබිනට් අනුමැතිය.

VAT බද්දට යටත් ආයතන පිරිවැටුම 12/01 දින සිට රු. මිලියනයේ සිට රු මිලියන 2.5 දක්වා වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය සදහා ආදායම් බද්ද 28% සිට 14% දක්වා අඩු කිරීමටත් කැබිනට් අනුමැතිය.

සියලුම ආගමික ස්ථාන හා පුණ්‍ය ආයතන සියලු බදුවලින් නිදහස් කෙරේ.

විදෙස් රටවල වෘත්තීය සේවා සපයන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මවුබිමට එවන ප්‍රේෂණ සියලු බදුවලින් නිදහස් කෙරේ

විදුලි සංදේශ බද්ද 25%කින් අඩු කෙරේ.

– කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවෙන්

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of