විල්පත්තු රක්ෂිතයේ දැනට ඉතිරිව තිබෙන ඉඩම් වලින් එම රක්ෂිතයට අදාළ මායිම් ප්‍රකශයට පත් කොට ගැසට් කරන බවට අද ප්‍රකාශ වී තිබුනා.ඒ අනුව එම ඉඩම් බලෙන් අත් පත් කරගැන්වූවන්ට එම ක්‍රියාව සාධාරණීය කිරීමක් සිදු වන අතර ඔවුන් විසින් ලබා ගත් ඉඩම් යළි එම රක්ෂිතයට පවරා ගැනීමක් සිදුවන්නේ නැහැ.

නමුත් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වන ,වනජීවි සම්පත් අමාත්‍ය එස්.එම් චන්ද්‍රසේන මහතා අද සවස ප්‍රකාශ කලේ බලෙන් අයිති කරගත් කිසිඳු බිම් අගලක් හෝ ඔවුනට නීතියෙන් ලබා නොදෙන බවයි.එම ඉඩම්ද විල්පත්තුවට අයත් ඉඩම් ලෙස මින් ඉදිරියට එකතු කරගන්නා බවත් ඔහු කියා සිටිනවා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of