හැම මාසෙකම ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාවක් අනිවාර්යයි – ජනපති ඇමතිවරුන්ට දැනුම් දීලා

සෑම මසකම සියලූම අමාත්‍යංශ වල ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාවක් අනිවාර්යෙන්ම තමාට ලබා දිය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසා තිබෙනවා.ඒ අනුව තම අමාත්‍යංශය විසින් සිදු කල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් සහ එහි ප්‍රගතිය පිළිබඳව සෑම මාසයකදීම ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කල යුතු අතර එහි ප්‍රගතිය විමසා බලා ඉදිරි කටයුතු ජනාධිපතිවරයා විසින් ගන්නා බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of