වර්තමාන පරපුර බහුල වශයෙන් ‘‘ජොයින්ට්‘‘ වලට ඇබ්බැහි වී තිබෙන බව රහසක් නොවේ. මේ නිසා තරුණ ශ්‍රමය හා කාලය නිසි ලෙස රටේ දියුණුවට යොදාගත නොහැකි වනවා. එවැනි වටපිටාවක ‘‘ජොයින්ට්‘‘ වලට  ඇබ්බැහි වුවන් එයින් මුදවා ගෙන  ඔවුනට යහපත් අනාගතයක් උදකිරීමයි මෙහි අරමුණ වන්නේ.

මෙම අනාගත පරපුර ‘‘ජොයින්ට්‘‘ වලින් සහමුලින්ම බේරාගැනීමේ දිපවියාප්ත වැඩසටහන ළඟදීම ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of