සිවිල් සංවිධාන සහ දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද සන්ධානගත වූවා.ඒ කොළඹ දී පැවති උත්සවයකදී.

චතුර සේනාරත්න මහතාට අයත් පක්ෂය සමඟද එජාපය මෙහිදී ගිවිසුමකට එළෙඹෙනු ලැබූවා.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එලෙස ගිවිසුම් ගත වූ පක්ශ සහ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක්.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of