තමන් කිසිම දිනයකදී රණවිරුවන් පාවා නොදෙන බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.එමෙන්ම පිටරටවල පදයට තමන් කටයුතු නොකරන බවත් ඔවුනට ඔවුන්ගේ පාඩුවේ වැඩක් බලා ගන්නා ලෙසට තමන් පවසන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of