අගමැති

විපක්ෂයේ සිටින සුලු පක්ෂ රජයට සහයෝගය දීමට සූදානම් නම් තමන් ඊට ඉඩ දෙන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

නමුත් කිසි ලෙසකින්වත් ඔවුනට ඇමතිකම් ලබා නොදෙන බවයි ඔහු අවධාරණය කරන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මේ වන තුරු කිසිඳු පක්ෂයක් එවැනි නිල දැනුම් දීමක් කර නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.