එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් ධූරය සඳහා මංගල සමරවීර මහතා පත් කිරීමේ සූදානමක් පිලිබඳව තොරතුරු වාර්තා වනවා.

කරූ ජයසූරිය මහතා යම් හෙයකින් නායකත්වය භාර ගතහොත් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාව ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට මංගල සමරවීර මහතාව ගෙන ඒමටයි පිරිසක් සැලසුම් කොට ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව අවසන් එකඟතාවයකට තවමත් පැමිණ නැහැ.