තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය භාර ගැනීමට සූදානම් බව හිටපු කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්