ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටි ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය වහාම එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරන ලෙසට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

එම සංකීර්ණයේ ඉඩකඩ වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් ලක්ෂ 80 ක මුදලක් ගෙවන අතර ,එම මුදලින් තමන්ට ස්වයං රැකියා 80 ක් බිහි කල හැකි බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

ගමේ ජනතාවට පැමිණීමට නොහැකි තැනක අමාත්‍යාංශය තිබීමෙන් පලක් නොවන බැවින් එය වහාම අපේ ගම පරිශ්‍රයට රැගෙන ගොස් ,මසකට ලක්ෂ 80 ක මුදල ඉතිරි කරගන්නා ලෙස අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.