ලබන ජනවාරි මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත පලාත් සභා මැතිවරණය වෙනුවෙන් රජයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන අපේක්ෂකයින් පිලිබඳව කතා බහක් මතුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව දකුණු පලාත් සභාව වෙනුවෙන් නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතාත්,ඌව පලාත් සභාව වෙනුවෙන් පද්ම උදය ශාන්ත ගුණසේකර මහතාත් ඉදිරිපත් කිරීමටයි ඇතැම් පිරිස් යෝජනා කර ඇත්තේ.

ඔවුන් දෙදෙනාම තරුණ අපේක්ෂකයින් නිසාවෙන් ජනතාවගේ වැඩි ආකර්ෂණයක් ඔවුනට හිමිවනු ඇතැයි එහිදී පවසා තිබෙනවා