ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමෙන් පසුව සමූහ ජායාරූපයක් ගනු ලැබූවා.

එම අවස්ථාවට අමාත්‍යවරුන් තිදෙනෙකු එක්ව සිටියේ නැහැ.

ඒ ලොහාන් රත්වත්තේ,ප්‍රියංකර ජයරත්න සහ විමලවීර දිසානායක යන මහත්වරුයි.

ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතා සඳහන් කලේ හදිසි කටයුත්තක් නිසා තමන් එම ස්ථානයෙන් පිටව ගිය බවයි.

විමලවීර දිසානායක මහතා එම අවස්ථාවේදී උත්සව භූමියේ රැඳී සිටියද සන්නිවේදන ගැටලුවක් නිසා ඔහුට එම අවස්ථාව මඟ හැරී ගොස් තිබුනා.