තමන්ට ලැබුනු ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයට පත් කරන්නේ කවිරුන්ද යන්න තීරණය කිරීමට අපේ ජන බල පක්ෂයේ විධායක කමිටුව අද රැස් වී තිබුනා.

ඒ අනුව ඔවුන් එහිදී තීරණය කර ඇත්තේ පූජ්‍ය ගලබොඩ අත්තේ හිමියන්‍ ට එම මන්ත්‍රී ධූරය පිරිනැමීමටයි.