දේශීය කුළු බඩු ආයතනයක් වන Freelan සමාගම විසින් සිය පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් නවතම සේවාවක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුපියල් 1000 ක භාණ්ඩ මිලට ගන්නා සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම මෙම වාසිය හිමිවෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුනට රුපියල් 300 ක් වටිනා Freelan නිෂ්පාදන අඩංගු බඩු මල්ලක් නොමිලේම හිමිවෙනවා.

Freelan “ස්මාර් ඩිලිවරි” පහසුකම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම සේවාව නිවසටම ලබා ගත හැකියි.ඔක්තෝම්බර් 08 වෙනිදා වන තුරුම මෙම දීමනාව වලංගු වනවා.

ෆ්‍රීලන් ආයතනය විසින් මීට පෙරද ජනතාවට විවිධ සහන ලබා දෙනු ලැබුවා

මෙම සේවාව ලබා ගැනීමට පහත දුරකථන අංකයට අමතන්න.

0777 00 98 98