විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් 10 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආණ්ඩුවට සහාය දීමට සූදානමින් පසුවන බවට සති අන්ත පුවත්පතක් වාර්තා කර සිටිනවා.

එම මන්ත්‍රීවරුන් අතර වතුකරය නියෝජනය කරන පක්ෂයක මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක්, බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ සහ ගම්පහ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු සිව්දෙනෙක්, නැගෙනහිර පළාතේ සුළු ජාතික පක්ෂ දෙකක මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් සහ පොළොන්නරුවේ එක් මන්ත්‍රීවරයෙක් සිටින බවයි සඳහන් වන්නේ.