මෙවර මහ මැතිවරණ‍‍යෙන් පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් 71 දෙනෙකුට සිය මන්ත්‍රීධූරයන් අහිමි වී තිබෙනවා.එම ලැයිස්තුව පහතින්.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
01 රනිල් වික්රිමසිංහ මහතාට
02 රවී කරුණානායක
03 හිරුණිකා ප්රේනමචන්ද්රත
04 සුජීව සේනසිංහ
05 ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි
06 තිලංග සුමතිපාල

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
07 අර්ජුන රණතුංග
08 රුවන් විජේවර්ධන
09 එඩ්වඩ් ගුණසේකර
10 අජිත් මාන්නප්පෙරුම
11 විජිත් විජයමුණි සොයිසා
12 චතුර සේනාරත්න
13 ඩුලිප් විජේසේකර

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
14ලක්ෂ්මන් විජේමාන්න
15 පාලිත තෙවරප්පෙරුම
16 අජිත් පී.පෙරේරා
17 වෛද්ය නලින්ද ජයතිස්ස

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
18 ආනන්ද අලුත්ගමගේ
19 ලකී ජයවර්ධන

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
20 ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා
21රංජිත් අලුවිහාරේ
22වසන්ත අලුවිහාරේ

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
23 නවීන් දිසානායක
24කේ.කේ පියදාස

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
25 වජිර අබේවර්ධන
26 පියසේන ගමගේ
27 බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ
28 විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි

මාතර දිස්ත්‍රික්කය
29 සුනිල් හදුන්නෙත්ති
30 ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන
31නිරෝෂන් ප්රේ මරත්න
32 මනෝජ් සිරිසේන
33 මංගල සමරවීර

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
34 නිහාල් ගලප්පත්ති
කුරුණෑගල දිස්ත්රිලක්කය
35අකිල විරාජ් කාරිවසම්
36 ටී.බී.ඒකනායක
37තාරානාත් බස්නායක
38 ඉන්දික බණ්ඩාරනායක

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
39 පාලිත රංගේ බණ්ඩාර
40 සිසිර කුමාර අබේසේකර

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
41වීරකුමාර දිසානායක
42 එස්.සී.මුතුකුමාරණ
43 චන්ද්රාසනි බණ්ඩාර
44 පී.හැරිසන්
45චන්දිම ගමගේ

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
46 නාලක කොලොන්නේ
47 සිඩ්නි ජයරත්න

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
48 රවීන්ද්රර සමරවීර
49 ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
50 පද්ම උදයශාන්ත
51 සුමේධා ජී.ජයසේන
52 ආනන්ද කුමාරසිරි

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
53දුනේෂ් ගන්කන්ද
54 කරුණාරත්න පරණවිතාන
55 ඒ.ඒ. විජේතුංග

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
56 සන්දිත් සමරසිංහ
57චම්පිකා ප්රේිමදාස
58 තුසිතා විජේමාන්න

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
59 අනෝමා ගමගේ
60 ශ්රිඅයානි විජේවික්රරම

ත්රිමකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
61 සුසන්ත පුංචි නිලමේ

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
62 විජේකලා මහේෂ්වරන්
63 මාවයි සේනාධිරාජා
64 ඊ. සරවනපවන්

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය
65 එස්.සිවමෝහන්
66 ශිවශක්ති ආනන්දන්
67ශාන්ති ශ්රීන කාන්දරාසා

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
68 අලි සාහීර් මවුලානා
69 අමීර් අලී සිහාබ්ඩීන්
70 එස්. යෝගේෂ්වරන්
71 ඥානමුත්තු සිවනේෂ්වරම්