මෙවර මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වූ වියත් මඟ සංවිධානයේ බහුතරයක් ඉහළ ප්‍රතිචාර ලබමින් ජයගෙන තිබෙනවා.

මහනුවර,මොණරාගල,හම්බන්තොට,කලුතර ආදී දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකම එම සංවිධානයේ නියෝජිතයින් ඉහළ මනාප ලබා ගෙන ජය ගෙන තිබෙනවා.