වරෙන්තු ලබා සිටින මීගමුවේ හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ කුරුණෑගල නගරයේදි.

මීගමුව පොලීසියේ විශේෂ කණ්ඩායමකට ඔහු බාර වී තිබෙනවා.