දිවයිනේ සියලු පාසල් හෙට සිට ලබන සිකුරාදා දක්වා වසා තැබීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.