ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සියලු ප්‍රධාන ප්‍රචාරක රැලි තාවකාලිකව නවතා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

පසුගිය දින කිහිපය තුල ප්‍රචාරක රැලි කිහිපයක්ම පැවැත්වූ අතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ද ඇතැම් රැලි සඳහා සහභාගී වූවා.