ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමට නම් ඉදිරි මහ මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආණ්ඩු බලය ලබා දිය යුතු යයි එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

තමන් ජනවරමක් යළි ඉල්ලන්නේ ජනතාවගේ අතට සල්ලි දැමීමට බවද ඔහු කියා සිටියේ