මංගල උත්සව සඳහා සහභාගී විය හැකි පිරිස ඉහළ දමා තිබෙනවා.සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටියේ මෙතෙක් පැවති සීමාව මේ අනුව 300 දක්වා වැඩි කර ඇති බවයි.