දිවයින පුරා පිහිටි සිනමා ශාලාවල චිත්‍රපට පෙන්වන අතරතුර මැතිවරණ අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයේ දැන්වීම් පෙන්වීම තහනම් කර තිබෙනවා
තිබෙනවා

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා විසින් සියලූම සිනමා ශාලා හිමියන් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.