මාස දෙකකට පසුව වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර විවෘත කරනු ලැබූවා.

කොරෝනා රෝගීන් හමුවීම නිසා වැලිසර කඳවුර වසා දමා තිබූ අතර එහි සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ද ඉවත් කරනු ලැබූවා.