දිවයින පුරා සියලු සිනමා ශාලා ලබන 27 වැනිදා සිට යළි විවෘත කරන බව සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ලොව පුරා ඇතිවූ කොවිඩ් ආසාදන තත්වයත් සමඟම දිවයින පුරා සිනමා ශාලා ,මාස තුනකට ආසන්න කාලයක් වසා දමා තිබුනා.