දිවයිනේ සියලූම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙසෙන නිවාස සඳහා සූර්ය බල විදුලි උත්පාදක කට්ටල නොමිලේ ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් ආරම්භ කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව දැනට විදුලි පහසුකම් නොමැතිව සිටින සමස්ත නිවාස 12,500 ට කඩිනමින් සූර්ය බල විදුලි උත්පාදක කට්ටල ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි අමාත්‍යවරයා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

ඉන්දියානු සහන ණය වැඩපිළිවෙල මගින් එම වැඩපිළිවෙල කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ඒ යටතේ මාසික ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් තොරව විදුලිය ලබා ගැනීමට අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට අවස්ථාව හිමිවනවා.