කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ පියාට මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශයේදී පිරිසක් තියුණු ආයුධ වලින් කළ පහරදීම් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කර තිබෙනවා.