මහ මැතිවරණයට ඉදිරි පත් වන කිසිඳු අපේක්ෂකයෙකුට ජනපතිගේ නම,තනතුර හෝ රුව යොදා නොගන්නා ලෙසට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඇතැම් අපේක්ෂකයින් සිය ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රුව සහ නම යොදාගනු ලබන අතර , ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයා කැමැත්ත පලකොට නැති බවයි දන්වා තිබෙන්නේ.